بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

توابع product,SumProduct در اکسل
نوشته شده در : مهر ۱۸, ۱۳۹۱
تابع Round

تابع Round که استفاده از آن راحت است . همان روش قدیمی آزمایش و خطا برای روند کردن یک عدد است . این تابع دو آرگومان می گیرد . یک آرگومان عددی است که باید روند شود و آرگومان بعدی نشان دهنده تعداد رقم هایی اعشاری است که عدد روند شده باید دارا باشد .
تابع Round با توجه به عددی که قرار است روند شود . با مقدار بالاتر یا مقدار پایین تر روند می شود . هنگامیکه این مقدار کمتر از نصف رقم مهم بعدی باشد . عدد با مقدار پایین تر روند می شود . هنگامی که این مقدار در حدود یا بزرگتر از نصف رقم مهم بعدی باشد . با مقدار بالاتر روند می شود .

۱۰٫۴ به صورت عدد ۱۰ روند می شود .
۱۰٫۶ به صورت عدد ۱۱ روند می شود .
۱۰٫۵ به صورت عدد ۱۱ روند می شود

=Round(12.3456,1)

Result : 12.3

آرگومان دوم عدد ۱ است . این عدد با یک رقم اعشار روند می شود .

=Round(12.3456,2)

Result : 12.34

آرگومان دوم عدد۲ است .این عدد با دو رقم اعشاری روند می شود . توجه داشته باشید که عدد اعشاری .۳۴۵۶ تبدیل به .۳۵ می شود . این امر به این دلیل است که قسمت .۴۵۶ مربوط به مقدار اعشاری . با توجه به نزدیکترین رقم با رقم اعشاری دوم که .۰۵ است . روند می شود .

روند کردن در یک جهت – توابع (Roundup – RoundDwon)

اکسل توابع زیادی دارد که اعداد را همیشه به طرف بالا یا به طرف پایین روند می کنند . به این معنی که هنگام روند کردن یک عدد . توابعی که عدد را همیشه به طرف پایین روند می کنند . نتیجه ای را ارائه می دهند که کمتر از خود آن عدد است . البته توابعی که به طرف بالا روند می کنند . همیشه یک عدد بزرگتر را ارائه می دهند . این توابع هنگامی مفید هستند که نه تنها امکان مشخص نمودن مسیر روند کردن تابع Round را به شما می دهند . بلکه پس از آن هم کار خود را به آن مسیر محدود نمی کنند .

توابع Roundup و RoundDown مشابه تابع Round هستند . اولین آرگومان مربوط به این تابع .عددی است که باید روند شود . آرگومان دوم نشان دهنده تعداد ارقام اعشاری است که باید روند کردن به آن اندازه محدود شود . اما بر خلاف تابع Round مسیر روند کردن بستگی به نصف رقم مهم بعدی ندارد و بستگی به تابعی دارد که می خواهید از آن استفاده کنید .

=Roundup(150.255,0)

Result :151

 

آرگومان دوم عدد صفر است . نتیجه به طرف بالا به سوی عدد صحیح بالاتر بعدی روند می شود . و به این واقعیت که قسمت اعشاری معمولا روند کردن را به طرف عدد صحیح کمتر بعدی انجام می دهد . توجهی ندارد

=Roundup(150.255,1)

Result : 150.3

آرگومان دوم عدد ۱ است . نتیجه به این صورت یک رقم اعشاری روند می شود . توجه داشته باشید که مقدار اعشاری کامل .۲۵۵ به مقدار .۳ روند بسته می شود . این امر در تابع استاندارد Round هم اتفاق می افتد .

=RoundDown(155.798,2)

Result : 155.79

آرگومان دوم عدد ۲ است . نتیجه به صورت عددی با یک رقم اعشاری روند بسته می شود . توجه داشته باشید که قسمت اعشاری .۷۹۸ تبدیل به .۷۹ می شود . تابع استاندارد Round این رقم اعشاری را به صورت .۸ روند می کند .

روند کردن با عدد زوج یا عدد فرد بعدی – توابع (Even – Odd)

توابع Even و ODD اعداد را با دور کردن آنها از ۰ روند می کنند . تابع Even یک عدد را به بالاترین عدد صحیح زوج بعدی روند خواهد کرد و تابع ODD یک عدد را به بالاترین عدد صحیح فرد بعدی روند خواهد کرد .

=Even(3)

Result : 4

با دور شدن از ۰ روند کردن را به طرف عدد صحیح زوج بعدی . انجام می دهد .

=Even(4)

Result : 4

چون ۴ یک عدد زوج است . روند کردن اتفاق نمی افتد . خود عدد ۴ برگردان می شود

=Even(4.01)

Result : 6

با دور شدن از ۰ . روند کردن را به طرف عدد صحیح زوج بعدی انجام می دهد .

=ODD(4)

Result : 5

با دور شدن از ۰ . روند کردن را به طرف عدد صحیح فرد بعدی انجام می دهد.

حذف تمام ارقام اعشاری به وسیله تابع INT

تابع INT یک عدد ره به طرف پایین به سوی کم ترین عدد صحیح بعدی روند می کند . اثر آن این است که به نظر می رسد که قسمت اعشاری حذف شده است و غالبا INT برای راحت کردن این کار به کار می رود .
INT هنگامی مورد استفاده قرار می کیرد که تمام چیزی که نیاز به دانستن آن دارید . قسمت عدد صحیح یک عدد یا قسمت عدد صحیح یک محاسبه است .

=INT(25.27)

Result : 25

حذف برخی از ارقام اعشاری به وسیله تابع TRUNC

تابع TRUNC قسمتی از یک عدد را حذف می کند . این تابع دو آرگومان می گیرد . آرگومان اول . عددی است که باید تغییر کند . آرگومان دوم مشخص می کند که چه تعداد ارقام این عدد باید باقی بماند . مقدار تعیین شده ۲ برای آرگومان دوم بیان می کند که ۲ رقم اعشاری باید باقی بماند . مقدار ۱ برای این آرگومان به این معنی است که ۱ رقم اعشاری باید باقی بماند . این تابع اعداد را روند نمی کند . زیرا اعداد را کوتاه می کند .

=TRUNC(212.65,2)

Result : 212.65

 

=TRUNC(212.65,1)

Result : 212.6

 

روند تا دو رقم اعشار

Example : 1.2649 to 1.26
Round(A1,2)

روند به بالا تا دو رقم اعشار

Example : 1.2649 to 1.27
Roundup(A1,2)

روند به نزدیکترین عدد صحیح

Example : 1.2649 to 1
=Round(A1,0)

روند به نزدیکترین مضرب ۱۰

Example : 544.234 to 550
Roundup(A1,-1)

روند به نزدیکترین مضرب عدد ۲

Example : 43 to 44
MRound(A1,2)

جدا کردن مقدار صحیح یک عدد اعشاری

Example : -23.34 to -23
TRUNC(A1,0)

روند به نزدیکترین یک چهارم

Example : 19.14 to 19.25

MRound(A1,0.25)

دیدگاه نوشته شده توسط حسن نوروزي در خرداد ۲۰, ۱۳۹۳ ساعت ۱:۳۱ ب.ظ

خیلی عالی بود

*