بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

انواع داده ها در vba
نوشته شده در : مهر ۱۶, ۱۳۹۳

شما در بعضی از مواقع نیاز دارید تا کارپوشه جدیدی را ایجاد نمایید .به عنوان مثال ممکن است قصد داشته باشید اطلاعات را از یک جدول کپی کرده و آنها را در یک کاپوشه جدید Paste نمایید .ماکروی زیر محدوده ای از سلول های کاربرگ فعال را کپی سپس یک کارپوشه جدید را ایجاد و اطلاعات کپی شده را در آن Paste خواهد کرد .

آموزش های این ماکرو
  • نحوه ایجاد یک WorkBook یا کارپوشه جدید
  • نحوه Copy و Paste کردن اطلاعات .
  • نحوه دخیره کردن یک WorkBook یا کارپوشه .

Sub Macro1()

‘گام اول : کپی کردن اطلاعات
Sheets(“Example 1”).Range(“B4:C15”).Copy

‘گام دوم : ساخت یک کارپوشه جدید
Workbooks.Add

‘گام سوم : چسباندن اطلاعات
ActiveSheet.Paste Destination:=Range(“A1”)

‘گام چهارم : غیر فعال کردن هشدار
Application.DisplayAlerts = False

‘گام پنجم : ذخیره کردن کارپوشه جدید
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=”C:TempMyNewBook.xlsx”

End sub

نحوه عملکرد این ماکرو

-در گام اول اطلاعات محدوده ی B4:C15 را کپی خواهیم کرد . نکته ای که در این جا باید به آن توجه کرد این است که هر دو محدوده و کاربرگ با نام مشخص شده اند .این بهترین راه حل برای زمانی است که شما در حال کار کردن با چندین WorkBook یا WorkSheet در یک زمان هستید . به عبارت دیگر با انجام این کار کاربرگی که اطلاعات باید از آن کپی شود ر ا دقیقا با نام تعیین خواهید کرد .

– با استفاده از متد Add از شی Workbook یک کارپوشه ایجاد خواهیم کرد . این کار معادل این است که به صورت دستی از تب فایل و بااستفاده از گزینه New یک سند جدید ایجاد کنید .

– در این گام با استفاده از متد Paste اطلاعات کپی شده را به سلول A1 در کارپوشه جدید انتقال خواهیم داد .

– در این گام ما مقدار متد DisplayAlerts را برابر با False قرار خواهیم داد . ما این کار را انجام داده ایم تا در گام بعدی که کارپوشه جدید را ذخیره خواهیم کرد ممکن است چندین دفعه این ماکرو را اجرا کنیم که در این مورد اکسل تلاش می کند تا هر دفعه فایل را ذخیره نماید بنابراین اگر این مقدار برابر با False نباشد هر دفعه اکسل هشدار خواهد داد که یک فایل با چنین نامی وجود دار د .

– در این گام با استفاده از متد SaveAs اقدام به ذخیره کردن فایل خواهیم کرد . توجه کنید که باید مسیر کامل ذخیره کردن فایل را وارد نمایید .

دیدگاهی برای این پست وجود ندارد. شما اولین نفر باشید .

*